Mỗi Ngày là Một Ngày Mới

Mỗi ngày là một ngày mới – Ni sư Như Đức