Thập Đại Đệ Tử Truyện

Như Đức dịch

Xá Lợi Phất
Mục Kiền Liên
Phú Lâu Na
Tu Bồ Đề
Ca Chiên Diên
Đại Ca Diếp
A Na Luật
Ưu Ba Ly
A Nan Đà
La Hầu La

Link tải sách:

Thập Đại Đệ Tử Truyện (pdf)