Kategoria: Băng giảng

Cám ơn khổ đế – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Đến từ hư không – Ni sư Như Đức giảng cho chúng Diệu Nhân, 2017.

Băng giảng

Cây Khô Mùa Đông – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Một đốm lửa – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Trình thần thông (Tâm trôi chảy) – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Vài nét về Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Tu là bổn phận – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Vô Sự, Đa Sự – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Chén trà vô tâm – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Chân Thiện Mỹ – Ni sư Như Đức

Băng giảng