Kategoria: Băng giảng

Lẽ thật các pháp – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Đi với sanh tử – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Phật sự như huyễn – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Dụng công lúc ngồi thiền – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Hạnh Quan Âm – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Ý nghĩa Phật đản sanh – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Yếu tố thiền trong đời sống – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Chuyển tâm – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Đốn Ngộ Tiệm Ngộ – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Phật pháp không rời thế gian – Ni sư Như Đức

Băng giảng