Posts

Yếu tố thiền trong đời sống – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Chuyển tâm – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Đốn Ngộ Tiệm Ngộ – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Phật pháp không rời thế gian – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Mở ra cánh cửa – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Con đường hạnh phúc – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Chuyện Chư Ni – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Sống là tu tập – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Tánh Duyên Khởi của Bát Nhã – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Tu Tịnh Tu Động – Ni sư Như Đức

Băng giảng