Posts

Canh Ăn Trộm – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Con mắt nhìn đời – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Chọn Một Con Đường – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Bài Pháp Cho Người Bệnh – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Chất Liệu Cuộc Sống – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Ni sư Như Đức giảng pháp tại Thiền viện Diệu Nhân

Băng giảng

Nụ Cười Thiền – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Đối diện nỗi sợ hãi thầm lặng – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Chuyển nghiệp là tu – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Trang nhà Viên Chiếu đang cập nhật lại. Có điều gì thiếu sót mong quý vị hoan hỷ bỏ qua cho.

Thông báo