Liên Lạc

Thiền viện Viên Chiếu

tel. +84 2518614349
email: tvvienchieu (at) gmail.com

Liên lạc về ban web Viên Chiếu:

vienlien03 (at) yahoo.com
vienngo03 (at) yahoo.com