NS Như Đức giảng pháp tại Thiền viện Diệu Nhân

Ni sư Như Đức giảng pháp tại Thiền viện Diệu Nhân