Đến từ hư không

Đến từ hư không – Ni sư Như Đức giảng cho chúng Diệu Nhân, 2017.