Sinh hoạt

Thời khóa tu học tại thiền viện

Sáng
3gBa hồi ba tiếng chuông thức.
Hô chuông tọa thiền.
5gMột hồi chuông xả thiền.
5g45Ba tiếng bảng tiểu thực.
6g30Ba tiếng kiểng công tác.
10gMột hồi kiểng xả công tác.
10g45Ba tiếng bảng thọ trai.
12gBa tiếng kiểng chỉ tịnh.
Chiều
1gMột hồi ba tiếng chuông thức.
2gBa tiếng chuông học hoặc tọa thiền.
4gNghỉ học hoặc xả thiền.
5gMột hồi kiểng nghỉ công tác trong ngày – Tiểu thực.
6g15Ba tiếng chuông sám hối.
7g30Ba tiếng chuông. Hô chuông tọa thiền.
9gMột hồi chuông xả thiền.
9g30Ba tiếng chuông nghỉ.