Tiếc Thương

Như Đức, Hạnh Đạt

Mục Lục

*Như Đức
Sóng tan về đâu
Tình mẹ con
Nhà có mẹ già
Mùa thu nhớ mẹ
Chốn quê xưa
Mẹ và chuyện cổ tích
Tiếc thương

*Thủ bút thơ Hạnh Đạt

Link tải sách:

Tiếc thương (pdf)