Kategoria: Băng giảng

Bàn Tay Của Phật – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Kinh Pháp Ấn – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Điều lạ lùng – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Vô Trụ – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Trong Tay Ta – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Viên Ngọc Quý – Ni Sư Hạnh Huệ

Băng giảng

Người trưởng thành – Ni Sư Như Đức

Băng giảng

Chăn trâu – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Cám ơn khổ đế – Ni sư Như Đức

Băng giảng

Đến từ hư không – Ni sư Như Đức giảng cho chúng Diệu Nhân, 2017.

Băng giảng